Liigu sisu juurde

Ma pingutan, et dieet oleks stabiilne. Maal on kaetud muuseumiklaasiga Optium Acrylic®. Mis aitaks paistetuse vastu? Ja kas juulikuine võistlus on normaalse riskiga? Kas see on normaalne, et verevõtmise ajal võib tekkida ääretult suur valu kätte ning peale seda on edaspidiselt lihtsalt soovimatu kätt juba veidi liigutada? Olen aastaid olnud ka doonor ja arst, kes mind ravis, ütles, et nüüd, kui ma verevedeldajat enam võtma ei pea, võin jälle doonor olla.

Seaduse reguleerimisala 1 Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Reklaami põhinõuded 1 Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust Miks kahjustada tagakuljed ning selle Miks kahjustada tagakuljed, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. Eksitava reklaami keeld 1 Reklaam, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja Miks kahjustada tagakuljed oma eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti, on keelatud.

Reklaam ei tohi jätta muljet, et esitatav teave sisaldab riigipoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub. Võrdluse kasutamine reklaamis 1 Reklaamis, milles otseselt või kaudselt osutatakse samal kaubaturul tegutsevale konkurendile või konkurendi pakutavale kaubale või teenusele, mis täidab samu vajadusi või on ette nähtud samaks otstarbeks kui reklaamitav kaup või teenus, peab võrdlus põhinema võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla ka hind.

Kui reklaami avalikustamisel tavapärasest erinev pakkumine ei ole veel alanud, peab reklaamis sisalduma ka sellise pakkumise alguskuupäev.

Miks kahjustada tagakuljed

Isiku ja omandi kaitse reklaamis 1 Reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta. Tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava ning kasutamisel erioskust nõudva kauba ja teenuse reklaam 1 Tehniliselt keeruka, ohtlikke aineid sisaldava või kasutamisel erioskust nõudva kauba reklaam peab sisaldama üleskutset lugeda kasutusjuhendit ja vajaduse korral konsulteerida spetsialistiga.

Ohtlikku teenust käsitatakse toote ja teenuse ohutuse seaduse tähenduses.

Lastele suunatud reklaam 1 Käesolevas seaduses käsitatakse lapsena isikut, kes on noorem kui 18 aastat. Lapse kasutamine reklaamis 1 Last ei tohi kasutada reklaamis ilma tema seadusliku esindaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Pangatähe ja mündi kujunduse kasutamine reklaamis 1 Eesti Panga poolt käibele lastud pangatähtede ja müntide kujunduse kasutamine reklaamis on lubatud ainult Eesti Panga eelneval nõusolekul.

Reklaam ringhäälingus 1 Ringhäälingu telereklaamis ja otsepakkumises ei tohi: 1 kasutada alalävisele tajule suunatud võtteid; Miks kahjustada tagakuljed kasutada selle isiku häält ega kujutist, kes esineb saatejuhi või kommentaatorina poliitilisi sündmusi ja probleeme käsitlevas saates või uudistesaate diktorina.

Reklaami koopia säilitamise kohustus Reklaami avalikustaja on kohustatud säilitama reklaami koopiat vähemalt 20 päeva reklaami viimasest avalikustamisest arvates ja esitama reklaami koopia kontrollimiseks reklaamialase järelevalve teostajale tema esimesel nõudmisel.

Kohaliku omavalitsuse pädevus välireklaami nõuete kehtestamisel 1 Valla- või linnavolikogu määrusega võib kehtestada välireklaami paigaldamise eeskirja, millega kehtestatakse nõuded Valu liigese salv avalikustamise viisile ja kohale.

Advokaadi Miks kahjustada tagakuljed vandetõlgi reklaam 1 Advokaadil, advokaadiühingul ja vandetõlgil on keelatud end ja oma tegevust reklaamida. Advokaati ja advokaadiühingut käsitatakse advokatuuriseaduse tähenduses ning vandetõlki käsitatakse vandetõlgi seaduse tähenduses.

Reklaamiks ei loeta ka avalikustatud andmeid advokaadi senise tegevuse ja akadeemiliste kraadide ning osutatavate õigusteenuste hinnakirja kohta. Notari ja kohtutäituri reklaam 1 Notaril ja kohtutäituril on keelatud end ja oma ametitegevust reklaamida.

Miks kahjustada tagakuljed

Notarit käsitatakse notariaadiseaduse tähenduses ning kohtutäiturit käsitatakse kohtutäituri seaduse tähenduses. Patendivoliniku reklaam 1 Patendivolinikul ja patendivoliniku äriühingul on keelatud end ja oma tegevust reklaamida. Patendivolinikku ja patendivoliniku äriühingut käsitatakse patendivoliniku seaduse tähenduses.

Seaduse reguleerimisala 1 Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest. Reklaami põhinõuded 1 Reklaam peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust Miks kahjustada tagakuljed ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. Eksitava reklaami keeld 1 Reklaam, mis ükskõik millisel viisil eksitab või tõenäoliselt eksitab isikuid, kellele see on suunatud või kelleni see jõuab, ja mis oma eksitava iseloomu tõttu võib mõjutada nende isikute majanduskäitumist või nimetatud põhjustel kahjustab või võib kahjustada reklaami tellija konkurenti, on keelatud. Reklaam ei tohi jätta muljet, et esitatav teave sisaldab riigipoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub.

Reklaamiks ei loeta ka avalikustatud andmeid patendivoliniku ja patendivoliniku äriühingu töötajate senise tegevuse ja akadeemiliste kraadide ning osutatavate teenuste hinnakirja kohta.

Tubakatoote reklaam 1 Tubakatoote reklaam on keelatud.

Miks kahjustada tagakuljed

Tubakatoodet käsitatakse alkoholi- tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses. Narkootilise ja psühhotroopse aine reklaam 1 Narkootilise ja psühhotroopse aine reklaam on keelatud. Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käsitatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse tähenduses. Relva ja laskemoona reklaam 1 Relva, tulirelva lisaseadiste ja laskemoona reklaam on keelatud, välja arvatud müügikohas, erialasel näitusel, messil ja erialases trükises.

Relva, tulirelva lisaseadiseid ja laskemoona käsitatakse relvaseaduse tähenduses.

Maalikunstiteose tagakülje kaitsest

Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote reklaam 1 Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote reklaam on keelatud, välja arvatud müügikohas, erialasel näitusel, messil ja erialases trükises.

Lõhkematerjali ja pürotehnilisi tooteid käsitatakse lõhkematerjaliseaduse tähenduses. Hasartmängu ja loterii reklaam 1 Hasartmängu, mängukoha ja hasartmängukorraldaja reklaam edaspidi hasartmängu reklaam on keelatud, Miks kahjustada tagakuljed arvatud: 1 hasartmängu korraldamise ruumis; 2 rahvusvahelisel reisijate veol kasutatava vee- ja õhusõiduki pardal; 3 rahvusvahelist reisijate liinivedu teenindava lennuvälja ja sadama reisiterminali hoones; 4 hotellis, kus asub mängukoht; 5 hasartmängukorraldaja veebilehel; 6 totalisaatoril panustatud spordiürituse toimumise ajal ürituse toimumise kohas.

Tervishoiuteenuse reklaam 1 Tervishoiuteenuse, sealhulgas kunstliku viljastamise reklaam on keelatud. Imiku piimasegu reklaam 1 Imiku piimasegu reklaam on keelatud.

Pornograafilise sisuga ning vägivalda ja julmust propageeriva teose reklaam 1 Pornograafilise sisuga ning vägivalda ja julmust propageeriva teose reklaam on keelatud.

Sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaam 1 Sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste, sealhulgas prostitutsiooni reklaam või sellistele teenustele viitav reklaam on keelatud. Taimekaitsevahendi reklaam 1 Taimekaitsevahendit võib reklaamida kasutamiseks ainult nendel kultuuridel ja objektidel, millel kasutamiseks see on turule lubatud.

Taimekaitsevahendit käsitatakse taimekaitseseaduse tähenduses. Taimekaitsevahendi reklaamis on keelatud kasutada sõnu «ohutu», «kahjutu», «mittemürgine» ning muid sama tähendusega sõnu ja väljendeid.

Biotsiidi reklaam 1 Biotsiidi reklaamis on keelatud kasutada väljendeid «madala riskiastmega biotsiid», «mittemürgine», «ohutu» ning muid sama tähendusega sõnu ja väljendeid. Biotsiidi käsitatakse biotsiidiseaduse tähenduses. Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!

Lehekülje allpool näete esitatud küsimusi ja arsti poolseid vastuseid. Sagedasemad patsiente huvitavad küsimused leiate ka elu tromboosiga peatükist. Küsimus nr 88 Tere. Olen 14 aastane neiu.

Alkoholi reklaam 1 Alkoholi reklaam on keelatud: 1 koolieelse lasteasutuse, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte- ja projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende Miks kahjustada tagakuljed läheduses, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele; 2 sportimiseks ettenähtud ehitises ja ehitisel, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas; 3 tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil; 4 kaitseväe, Kaitseliidu ja piirivalve ehitises, ehitisel ja territooriumil; 5 kinnipidamisasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil; 6 kino, muuseumi ja etendusasutuse ehitises, ehitisel ja territooriumil, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas; 7 trükises, mis on suunatud peamiselt lastele, ja trükise Miks kahjustada tagakuljed, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet; 8 peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise Miks kahjustada tagakuljed ja ajal ning sellise ürituse pääsmel; 9 ringhäälingus kella 7.

Näitlejat võib alkoholi reklaamis kasutada, kui näitleja ei reklaami alkoholi läbi oma isikliku eeskuju, vaid kehastab tegelaskuju. Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel

Finantsteenuse reklaam 1 Finantsteenus käesoleva seaduse tähenduses on Finantsinspektsiooni seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjektide poolt klientidele osutatud teenus ning finantsteenus krediidiasutuste seaduse tähenduses. Järelevalve teostajad 1 Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 14 ja 15 sätestatud nõuete järgimise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet.

Järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused 1 Järelevalvet teostaval ametiisikul edaspidi järelevalve teostaja on ülesannete täitmiseks õigus: Miks kahjustada tagakuljed kontrollida takistamatult reklaami vastavust seaduses sätestatud nõuetele; 2 kontrollimiseks takistamatult siseneda reklaami tellija, teostaja ja avalikustaja majandus- või kutsetegevuses kasutatavale territooriumile ning ehitisse kontrollitava isiku, tema esindaja või tema töötaja juuresolekul; 3 saada riigiasutuselt, valla- või linnavalitsuselt, reklaami tellijalt, teostajalt ja avalikustajalt järelevalve teostamiseks vajalikku teavet; 4 nõuda reklaami tellijalt, teostajalt ja avalikustajalt dokumente, materjale, sealhulgas reklaami koopiat, seletusi ja muud asjakohast teavet ning saada dokumentidest ärakirju; 5 teha suulisi hoiatusi reklaami tellijale, teostajale ja avalikustajale ning juhtida tema tähelepanu käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmata jätmisele; 6 teha oma pädevuse piires ettekirjutusi.

Uurime, miks. Nutiseadmete kiirlaadimissüsteemid on üsna lühikese aja jooksul tublisti võimsamaks muutunud viimase viie aasta jooksul viielt vatilt le ja isegi lemis tundub päris hea. Kõige kiiremini juhtmega laetav telefon, mullu oktoobris ilmunud Oppo Reno Ace, toetub aga 65 W kiirlaadimisele ja ka läänes laiemalt tuntud mudelid teevad siin muljetavaldavaid edusamme. Milles probleem?

Järelevalve Miks kahjustada tagakuljed ettekirjutus 1 Reklaamialast järelevalvet teostav asutus või tema volitatud ametiisik võib reklaamiseaduse rikkumise korral teha reklaami tellijale, teostajale ja avalikustajale ettekirjutuse, milles: 1 juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks; 2 kohustab tegema reklaamialase tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid. Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta selle täitmisest, välja arvatud juhul, kui kohus on otsustanud teisiti.

Sunniraha ülemmäär on 10 krooni. Kaupade ja teenuste reklaami keelu rikkumine 1 Käesoleva seadusega sätestatud kaupade ja teenuste reklaami keeldu eirava reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest — karistatakse rahatrahviga kuni trahviühikut.

Kaupade ja teenuste reklaami piirangute ning nõuete rikkumine 1 Reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest, millega rikutakse käesoleva seadusega sätestatud kaupade ja teenuste reklaami piirangut või nõuet, — karistatakse rahatrahviga kuni trahviühikut.

Miks juhtmeta laadijad nii aeglased on?

Menetlus 1 Käesoleva seaduse §-des 33—35 sätestatud väärteo korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Andmete avaldamine advokatuuri aastaraamatus Advokaadibüroo ja advokaadi nimi, tegevusvaldkond, tööaeg ja büroo aadress ning sidevahendite numbrid avaldatakse advokatuuri aastaraamatus. Biotsiidiseaduse muutmine Biotsiidiseaduse RT I45, ;22, § 41 tunnistatakse kehtetuks. Hasartmänguseaduse muutmine Hasartmänguseaduse RT I58, ;32, §-s 5 tehakse järgmised muudatused: 1 paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse Fistuli liigeste haigus § 5.

Piirangud hasartmängu läbiviimisele ja selles osalemisele»; 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks. Kohtutäituri seaduse muutmine Kohtutäituri seaduse RT I16, 69;67, § 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

Reklaamiseadus (lühend - RekS)

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmine Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse RT I51, ;32, § 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Kunstliku viljastamise vahendamise keeld Kunstliku viljastamise tervishoiusüsteemiväline vahendamine on keelatud ning vahendamise teel saavutatud kokkulepped kehtetud.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmine Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse RT I52, ;44, § 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks. Notariaadiseaduse muutmine Notariaadiseaduse RT I, ;3, 21 § 12 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

  1. Valguskahjustus: paspartuuga katmata akvarelliosa on pleekunud.
  2. Seaduse reguleerimisala 1 Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest.
  3. Miks juhtmeta laadijad nii aeglased on? - Forte - Põnevad tehnika- ja teadusmaailma uudised
  4. Artriidi kaepidemed kaeulatuses
  5. Parim viis kaitseks igemehaiguse eest on hoida oma hambad ja igemed tervetena, eemaldades hambakatubakterid.
  6. Artroosi nagu
  7. Огромная серая стена на юге, замыкающая второе поселение, ограничивает Северный полуцилиндр Рамы.
  8. Ну я-то дурак, - проговорил Макс, старательно нажимая на педали, - и чего я полез в эту авантюру.

Patendivoliniku seaduse muutmine Patendivoliniku seaduse RT I27, ;58, § 12 Miks kahjustada tagakuljed ja sõnastatakse järgmiselt: « § Patendivoliniku kohta teabe avaldamine Teabe kõikide patendivolinike ja patendivoliniku äriühingute nimede, Miks kahjustada tagakuljed ning kontaktandmete kohta avaldab Patendiamet oma ametlikus väljaandes ja veebilehel. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse muutmine Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse RT I2, 42;63, § 6 tunnistatakse kehtetuks.

Ravimiseaduse muutmine Ravimiseaduses RT I2, 4;58, tehakse järgmised muudatused: 1 paragrahvi 76 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 2 müügiloa hoidja ei täida käesoleva seadusega talle pandud kohustusi, rikub käesoleva seaduse või reklaamiseaduse ja nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõudeid;»; 2 paragrahvi 83 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 3 Ravimi reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud reklaami üldnõuetele ning põhinema Ravimiameti kinnitatud ravimi omaduste kokkuvõttel ega tohi sisaldada teavet, mida ei ole ravimi omaduste kokkuvõttes.

Ringhäälinguseaduse muutmine Ringhäälinguseaduse RT I42, ;66, §-s 15 tehakse järgmised muudatused: 1 paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:« 11 Reklaam, mille edastamisel ei ole arvestatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid, loetakse varjatud reklaamiks. Varjatud reklaam on keelatud.

Miks kahjustada tagakuljed

Lisaks reklaamiseaduses sätestatud nõuetele kohaldatakse ringhäälingus edastatavale reklaamile ja otsepakkumisele käesolevas seaduses sätestatut. Taimekaitseseaduse muutmine Taimekaitseseaduse RT I32, ;28, § 74 lõige 4 muudetakse Miks kahjustada tagakuljed sõnastatakse järgmiselt: « 4 Taimekaitsevahendi pakendi märgistus ei tohi sisaldada eksitavat teavet, mis näitab taimekaitsevahendit tegelikust ohutumana.

Taimekaitsevahendi pakendi märgistuses ei tohi kasutada sõnu «ohutu», «kahjutu», «mittemürgine» ning muid sama tähendusega sõnu ja väljendeid. Vandetõlgi seaduse muutmine Vandetõlgi seaduse RT I16, 70;67, § 71 tunnistatakse kehtetuks.

Väärtpaberituru seaduse muutmine Väärtpaberituru seaduses RT I89, ;65, tehakse järgmised muudatused: 1 paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 2 Pakkumise kohta käiv reklaam peab vastama prospektimääruse artiklis 34 ja reklaamiseaduses sätestatud nõuetele ning sisaldama teavet prospekti avalikustamise ja kättesaamise koha kohta.

Seaduse kehtetuks tunnistamine Reklaamiseadus RT I52, ;58, tunnistatakse kehtetuks. Seaduse jõustumine Käesolev seadus jõustub