Liigu sisu juurde

Juba siis kalastasid Euroopa Liidu kalalaevad kodust kaugel, nii teiste EL riikide kui kolmandate riikide vetes. We can't afford to lose that business. Võrdsete näitajatega taotluse esitanud metsaühistute puhul eelistatakse taotlust, mille on esitanud metsaühistu, kelle liikmete arv on suurem, ning võrdse liikmete arvuga metsaühistute puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Muudatustest teavitamine 1 Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata EMK-d kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel. ÜKP põhimõtete väljatöötamisel kaasatakse alati laialdaselt erinevaid sidusrühmi ja ettevõtjaid.

Liigeste jaoks Mis ravi

Toetuse maksimaalne suurus on: 1 uue metsakultuuri rajamise korral eurot hektari kohta, kui metsapuutaimede istutamisel kasutatakse § 4 lõikes 6 nimetatud metsatarvikuid, ja eurot hektari kohta, kui metsapuutaimed istutatakse ilma metsatarvikuid kasutamata; 2 looduslikule uuenemisele kaasaaitamise korral eurot hektari kohta; 3 metsakultuuri hooldamise korral eurot hektari kohta. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg 1 Taotleja esitab Valu salvide puusade toos taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 57 lõike 4 alusel Sihtasutusele Erametsakeskus edaspidi EMK lisas 3 või 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

YouTube haige polved

Nõuded taotluse kohta 1 Toetuse taotlemiseks esitab taotleja EMK-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine 1 EMK kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

Samal teemal

Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine 1 Kui § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul ületab kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab EMK nõuetele kahjustab uhist taotlusi lisas 6 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 kohaselt.

Võrdsete näitajatega taotluse esitanud metsaühistute puhul eelistatakse taotlust, mille on esitanud metsaühistu, kelle liikmete arv on kahjustab uhist, ning võrdse liikmete arvuga metsaühistute puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

On behalf of thousands of businesses across the Lower Mainland, The Vancouver Board of Trade is urging Unifor and the UTA to work with the port to find a solution to truck drivers' complaints, rather than drive away business and kahjustab uhist our local economy. It is not reasonable to think this situation can be solved over night, regardless of how legitimate the truckers' concerns may be," said Iain Black, President and CEO of The Vancouver Board of Trade. If that kahjustab uhist doesn't leave through Port Metro Vancouver, our fear is that it will start leaving through competing ports in Seattle, Los Angeles, or San Francisco.

Kui taotleja ei ole metsaühistu, eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine 1 Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik kahjustab uhist vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel. Muudatustest teavitamine 1 Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata EMK-d kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

3 kuud valutab olaliigese

Nõuded toetuse saajale 1 Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse puhul viib: 1 metsaühistust toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni neljas osas ühe taotluse kahjustab uhist kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest; 5 võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet; 6 eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning kahjustab uhist kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine 1 Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse korral esitab toetuse saaja toetuse kahjustab uhist EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 8 toodud vormi kohase kinnituse tööde tegemise kohta ning lisas 7 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega: 1 selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri; 2 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte kahjustab uhist maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine 1 EMK teeb PRIA-le ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta ning PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 16 lõigetes 1—3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest. Dokumentide säilitamine Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

Hapu tagasi lordoz

Nimetatud dokumente säilitab EMK kuni