Liigu sisu juurde

Pihisaladus Vaimulik ei või avaldada temale erapihil või hingehoidlikul vestlusel usaldatut, samuti isikut, kes erapihil või hingehoidlikul vestlusel käis. Sellisel juhul tasub koroonaviiruse testi eest raviasutusele haigekassa. Perearstil on võimalus kasutada eriarstiga konsulteerimiseks jätkuvalt ka e-konsultatsiooni.

Seaduse reguleerimisala Käesoleva seaduse ülesanne on põhiseadusega igaühele tagatud usuvabaduse teostamiseks sätestada kirikute, koguduste, koguduste liitude, kloostrite ja usuühingute liikmeks astumise kord ning nende tegevuse reguleerimine.

Usulised Uhenduste raviks 1 Usulised ühendused on kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid.

Osteokondroosi tablettide tooriistad

Usulise ühenduse põhitegevus 1 Kiriku, koguduse, koguduste liidu ja kloostri põhitegevus on oma usu tunnistamine ja viljelemine, eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis, ning usutunnistusekohane või oikumeeniline moraali- eetika- haridus- kultuuri- diakoonia- sotsiaalse rehabilitatsiooni alane või muu tegevus väljaspool kirikule või kogudusele iseloomulikke usuliste talituste ja teenistuste vorme.

Usuühing 1 Usuühing on füüsiliste või juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, kelle põhitegevus on usutunnistusekohane või oikumeeniline moraali- eetika- haridus- kultuuri- diakoonia- sotsiaalse rehabilitatsiooni alane tegevus väljaspool kirikule või kogudusele iseloomulikke usuliste talituste vorme ning kes ei pea olema seotud konkreetse kiriku, koguduste liidu või kogudusega.

Usuühingu põhikirja seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks võib registrit pidava maa- või linnakohtu esimees peatada registrisse kandmise Uhenduste raviks kuni kaheks kuuks ning pöörduda seisukoha saamiseks ministeeriumi poole, kelle valitsemisalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, või pädeva asutuse poole Uhenduste raviks saamiseks.

  1. Plaanilise ravi avamine | Eesti Haigekassa

Õigusvõime 1 Usuline ühendus on eraõiguslik juriidiline isik, kelle suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kuivõrd käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Asukoht 1 Kiriku, koguduse ja koguduste liidu asukohaks on koht, kus asub kiriku, koguduse ja koguduste liidu juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Põhinavigatsioon

Kloostri asukohaks on koht, kus asub kloostri hoone või hoonete kompleks. Nimi 1 Usulise ühenduse nimi peab olema kirjutatud ladina tähtedega ja sisaldama vastavat sõna «kirik», «kogudus», «koguduste liit» või «klooster» ning selgelt erinema teistest Eestis registrisse kantud juriidiliste isikute nimedest ega või olla eksitav tegevuse eesmärgi, ulatuse ega õigusliku vormi osas.

Folk oiguskaitsevahendid valu kuunarnukis

Üksikisiku õigused 1 Igal isikul on õigus vabalt valida, tunnistada ja kuulutada oma usulisi veendumusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist, kõlblust ega teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Igal isikul on õigus lahkuda kloostrist, teatades enne oma otsusest kloostriülemale.

Usuliste talituste täitmine ravi- õppe- hoolekande- ja kinnipidamisasutustes ning väeosades 1 Uhenduste raviks, õppe- hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibijal ning kaitseväelasel on õigus täita usulisi talitusi vastavalt oma usutunnistusele, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist, kõlblust, nendes asutustes kehtestatud korda ega teiste seal viibivate isikute õigusi.

Lapse kuulumine kogudusse 1 Iga isik, kes on vähemalt aastane, võib iseseisvalt astuda koguduse liikmeks või lahkuda kogudusest vastavalt põhikirjas ettenähtud korrale.

  • Vaimulik 1 Usulise ühenduse vaimulik võib olla isik, kellel on hääleõigus kohalike omavalitsuste valimistel.
  • Ричард улыбнулся.

Usulise ühenduse asutamine 1 Kiriku, koguduste liidu, kirikusse või koguduste liitu mittekuuluva koguduse ning kirikusse mittekuuluva kloostri asutamiseks sõlmivad asutajad asutamislepingu. Asutamiskoosoleku käik protokollitakse. Protokollile lisatakse koguduse asutajate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos asutajate allkirjadega.

Protokollile lisatakse kloostri asutajate nimekiri, milles on näidatud nende elukohad ja isikukoodid, koos asutajate allkirjadega. Põhikiri 1 Usulise ühenduse põhikiri Uhenduste raviks sisaldama järgmisi andmeid: 1 Uhenduste raviks ja asukoht; 2 tegevuse eesmärk ja õpetuslik alus; 3 kohustuslikud usulised talitused; 4 juhtimis- ja järelevalveorganite struktuur, nende moodustamise kord, pädevus ja volituste tähtaeg; 5 juhatuse liikmete valimise või nimetamise Uhenduste raviks ja esindusõigusega seotud piirangud; 6 vaimulike staatus, hierarhia, teenistussuhted ja teenistusriietus; 7 vara moodustumise, kasutamise ja käsutamise kord; 8 põhikirja vastuvõtmise, muutmise, täiendamise alused ja kord; 9 tegevuse lõpetamise alused ja kord; 10 usulise ühenduse liikmeks vastuvõtmise ning liikmeskonnast väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord; 11 liikmete õigused ja kohustused või kord, kuidas võib liikmetele kohustusi kehtestada.

Allkirjad otsusel peavad olema notariaalselt kinnitatud. Osakonnad ja asutused ei ole juriidilised isikud.

Hoidke kate liigeseid harjates

Osakonna või asutuse organid ja nende pädevus nähakse ette põhikirjas. Registrisse kandmise avaldus 1 Registrisse kantakse kogudus, kuhu kuulub Uhenduste raviks 12 täisealist Uhenduste raviks liiget.

Vahendage valu liigeste valu

Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid selle koguduse või kloostri kohta esitab registrile vastava kiriku või koguduste liidu juhatus.

Nimekirjas on märgitud iga koguduse või kloostri nimi, aadress ning esmamainimise või asutamise aeg. Registrisse kandmise menetluse peatamine ja registrisse kandmata jätmine 1 Usulise ühenduse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks võib registrit pidava maa- või linnakohtu esimees peatada registrisse kandmise menetluse kuni kaheks kuuks ning pöörduda seisukoha saamiseks ministeeriumi poole, kelle valitsemisalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, või pädeva asutuse poole eksperdiarvamuse saamiseks.

Registrisse andmete Uhenduste raviks ja nende muutmine 1 Registrisse kantakse: 2 usulise ühenduse asukoht ja aadress; 3 usulise ühenduse esmamainimise või asutamise aeg; 4 põhikirja vastuvõtmise Uhenduste raviks 5 juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad; 6 juhatuse esindusõiguse erisused vastavalt käesoleva seaduse §-s 24 sätestatule; 7 muud seaduses sätestatud andmed. Avaldus esitatakse käesoleva seaduse § 13 lõigetes 4—7 sätestatud korras.

Ühinemine, jagunemine Uhenduste raviks lõpetamine 1 Usulise ühenduse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses mittetulundusühingute kohta ettenähtud korras, kui põhikiri või käesolev seadus ei sätesta teisiti, ning sellest teatatakse registrile vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõigetele 4—7.

Plaanilise ravi avamine Hambaravi Kui inimesel on vajadus hambaraviks, tuleks tal esmalt ühendust võtta oma hambaarstiga ja küsida, kas arst teeb vastuvõtte. Vastuvõtu ajal peab arst kandma isikukaitsevahendeid, mille nõuded on kehtestanud Terviseamet. Haigekassa lepingupartnerite ja haigekassa tasustatud teenuste puhul tasub isikukaitsevahendite eest haigekassa. Haigekassa tasub isikukaitsevahendite eest laste hambaravis ja haigekassa rahastusel ortodontia teenuste, vältimatu abi, puudega inimeste hambaravi ja hambaravi- ja proteesihüvitise visiitide korral. Tasuliste teenuste korral, juhtudel kui hambaravi- ja proteesihüvitis on kasutatud ja nende hambaravikabinettide puhul, kel lepingut pole, tasub isikukaitsevahendite Uhenduste raviks patsient.

Registri pidamine 1 Usuliste ühenduste register on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri osa, mille suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kohta õigusaktides sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Avaliku toimiku ja registritoimikuga seotud piirangud 1 Usulise ühenduse avalikus toimikus säilitatakse dokumente, mille usuline ühendus on registripidajale seaduse kohaselt esitanud. Delikaatseid isikuandmeid sisaldavate dokumentidega saab tutvuda isikuandmete kaitse seadusega RT I48, ;59, ;;50, ; 92, ;;50, kehtestatud korras.

Usulise ühenduse registrikaardi andmed Uhenduste raviks Usulise Uhenduste raviks registrikartoteegi registrikaardi vormi kehtestab justiitsminister oma määrusega.

  • Возвращаясь в собственные апартаменты, Николь увидела Орла, стоявшего там, где луч сливался с кольцевым коридором, окружавшим сердцевину "морской звезды".
  • В эти "ночные" интервалы он почти исчезал, и в углубленных в стены спальнях, не имевших собственного освещения, становилось достаточно темно для покойного Несколько ночей подряд Николь спала тревожно, ее часто пробуждали беспокойные сны, которых она не могла запомнить.