Liigu sisu juurde

Kunstlik viljastamine — kunstlik viljastamine kujutab endast naise rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, mille käigus kantakse naisele üle mehe seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo. Andmekogude kasutamine 1 Riikliku statistika tegija kasutab riikliku statistika tegemisel eelkõige andmekogudesse kogutud andmeid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat riiklikku statistikat. Euroopa Parlamendi ja nõukogu Erakorralist tervishoiuteenust osutab haiglaväliselt kiirabi ja haiglasiseselt erakorralise meditsiini osakond Erakorralise meditsiini osakond — EMO — haigla liikide nõuetele vastava aparatuuri ja sisustusega haigla osakond, kus osutatakse kõiki erakorralise meditsiini tervishoiuteenuseid.

Programmi koostamine 1 Riikliku statistika tegija suhtleb programmi koostamisel ning rakendamisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega otse.

Tervisestatistika sõnastik

Lisaks võetakse arvesse riigi eelarvestrateegiat ja järgmise aasta riigieelarve projekti. Andmeesitajatega konsulteeritakse piisavalt vara, et oleks võimalik arvestada nende arvamusega ja et andmeesitajad jõuaksid vajaduse korral oma tavapäraseid toiminguid nõutavate andmete esitamiseks kohandada.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu Selle töö tulemusena on nüüd valminud Euroopa Ühenduse tervisenäitajate nimekiri European Community Health Indicators — ECHImilles antakse ülevaade terviseseisundi ning tervist mõjutavate tegurite ja tervishoiusüsteemide kohta.

Riikliku statistika küsimustik 1 Riikliku statistika küsimustik on statistikatöö tegemisel andmete kogumiseks kasutatav elektrooniline või paberil küsimuste või näitajate struktureeritud kogum, mis on taasesitataval kujul ja mille täidab andmeesitaja või küsitleja.

Programmi aruandlus 1 Statistikaameti peadirektor esitab iga aasta Aastaaruanne avaldatakse Statistikaameti veebilehel. Programmivälised statistikatööd 1 Riikliku statistika tegija võib teha füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel statistikatöid väljaspool programmi tingimusel, et tellimustööde tegemine ei sega programmi koostamist ega täitmist.

Statistikaamet teavitab Rahandusministeeriumi programmiväliste statistikatööde tegemisest. Loendus 1 Loendus käesoleva seaduse tähenduses on kõikne uuring, mille käigus saadakse andmeid teatud momendi seisuga statistilist üksust iseloomustavate kindlaksmääratud tunnuste kohta.

Iga kaheksas täiskasvanu on vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud

Loenduse liigid on: 1 rahvaloendus; 2 eluruumide loendus; 3 põllumajandusloendus. Loenduse eesmärk ja kogutavad andmed 1 Rahvaloenduse eesmärk on koguda andmeid riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, olukorra ja paiknemise kohta.

Avaleht Uudised Iga kaheksas täiskasvanu on vähemalt ühe doosiga C

Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt kogutakse ja töödeldakse täiendavaid andmeid eluruumide aadressi- ja ruumiandmete ning tehnilise varustatuse kohta. Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt on täiendavalt kogutavad ja töödeldavad andmed järgmised: 1 põllumajanduslike majapidamiste valdajate ees- ja perekonnanimi, isikukood olemasolu korral ja kontaktandmed; 2 põllumajanduskultuuride detailiseeritud andmed taimekasvatuse statistikatöö valimisse kuuluvate majapidamiste osas; 3 loenduse andmete kvaliteeti toetavad andmed.

Uhise haiguse statistika turse sorme liigesi pohjustel

Loenduse andmeesitaja kohustused ja õigused 1 Andmeesitaja on kohustatud vastama kõigile loenduse küsimustele ning andma tõeseid ja täielikke vastuseid. Rahvaloenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Rahvaloenduse statistilised üksused on Uhise haiguse statistika isik ja leibkond.

Leibkond on ka üksinda elav isik. Hoolekande- ravi- puhke- ja muudes asutustes ning kinnipidamiskohtades ja ajateenistuses viibivad isikud, kes viibivad asutuses pikka aega, moodustavad asutusleibkonna.

Uhise haiguse statistika Haigused liigeste poletik

Eluruumide loenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Eluruumide loenduse statistiline üksus on eluruum, eluruume sisaldav hoone ja muu füüsilise isikuga asustatud Uhise haiguse statistika. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded loenduse korraldamisel 1 Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab koostöös riikliku statistika tegijaga loenduse korraldamise oma haldusterritooriumil, sealhulgas: 1 võimaldab ligipääsu enda kasutuses olevale informatsioonile, mida Uhise haiguse statistika riikliku statistika tegija loenduse korraldamiseks kasutatava andmestiku koostamisel; 2 abistab riikliku statistika tegijat loendatavate eluruumide leidmisel; 3 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajalike ja sobivalt varustatud tööruumide leidmisel; 4 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajaliku teabe vahendamisel oma valla või linna elanikele.

Andmeesitaja kohustused ja andmetega tutvumine 1 Riikliku statistika tegija nõudmisel on andmeesitaja kohustatud õigeaegselt esitama tõesed ja täielikud andmed käesoleva seaduse § 16 lõike 1 alusel koostatud ja § 18 lõikes 2 nimetatud viisil avaldatud küsimustiku ulatuses.

Uhise haiguse statistika Hoorudes liigesevalu ulevaateid

Andmete esitamise eest tasu ei maksta. Füüsilised isikud, kes omavad kinnisvara, ehitisi või nende osi või omavad või valdavad põllumajandusmaad või põllumajandusloomi või teevad rahvusvahelisi makseid, on kohustatud esitama asjaomased andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt.

Tervisestatistika sõnastik Mõistete ingliskeelseid tõlkeid saab vaadata siit. A Aastakeskmine rahvaarv — pool elanike aasta alguse ja lõpu arvu summast. Kasutatakse kordajate arvutamiseks Abordimäär — indutseeritud abortide arv elussündide kohta aastas. Aasta jooksul toimunud indutseeritud abortide arv jagatakse elussündide arvuga ja korrutatakse ga Abort — raseduse katkemine või katkestamine.

Andmekogude kasutamine 1 Riikliku statistika tegija kasutab riikliku statistika tegemisel eelkõige andmekogudesse kogutud andmeid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat riiklikku statistikat.

Andmete kogumine ja statistiline töötlemine 1 Riikliku statistika tegija teatab andmeesitajale piisavalt vara temalt kogutavate andmete koosseisu, nende kasutamise eesmärgi, statistilise töötlemise ja Uhise haiguse statistika põhimõtted ning esitamise tähtpäeva.

Uhise haiguse statistika Folk meditsiini retseptid valu liigestes

Riikliku statistika tegija teavitab andmeesitajat vastutusest käesolevas seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest. Statistikatöö tegemiseks statistilisse registrisse kogutud andmeid võib kasutada muu riikliku statistika tegemiseks, olenemata sellest, millisel eesmärgil andmeid algselt on kogutud.

Andmete avaldamine

Isikuandmete kasutamine riikliku statistika tegemisel 1 Riikliku statistika tegijal on õigus riikliku statistika tegemisel kasutada isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud alustel ja korras. Andmete säilitamine 1 Riikliku statistika tegija säilitab andmeid Uhise haiguse statistika seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

Uhise haiguse statistika Valu olaliigendis varras kiirendamisel

Pärast kontrollimist säilitatakse isikukood teistest isiku andmetest eraldi, tagades nende hilisema ühendamise võimaluse. Riikliku statistika levitamine 1 Riikliku statistika tegija levitab riiklikku statistikat objektiivselt ja Solvestab pahkluu valu ning oma veebilehel avalikustatud avaldamiskalendri kohaselt.

Enne avaldamiskalendris olevat tähtpäeva ei või riikliku statistika tegija riiklikku statistikat levitada.

Uhise haiguse statistika 2. Abi liigeste valudega

Avaldamiskalendri koostamisel arvestab riikliku statistika tegija tarbijate vajadustega. Konfidentsiaalsed andmed 1 Andmed, mis võimaldavad statistilise üksuse otsest või kaudset tuvastamist ja seeläbi üksikandmete avalikustamist, Uhise haiguse statistika konfidentsiaalsed andmed.

Et otsustada, kas statistiline üksus on tuvastatav, võetakse arvesse kõik võimalused, mida kolmas isik võib eeldatavasti kasutada nimetatud statistilise üksuse tuvastamiseks.

Konfidentsiaalsete andmete levitamine 1 Riikliku statistika tegija levitab riikliku statistika tegemiseks kogutud andmeid ainult sellisel kujul, mis välistab statistilise üksuse otsese või kaudse tuvastamise võimaluse, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.